Αίτηση Εγγραφής Φ.Π.Γ.Σ. στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ


ENOTHTA A: Στοιχεία Φορέα
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
«Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία αναφέρονται στην Αίτηση που υποβάλλω για την εγγραφή του φορέα που εκπροσωπώ στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)».