Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις


Αιτήσεις Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)
(Νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις)

Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 2 πεδία για να αναζητήσετε


Αιτήσεις Φυσικών Προσώπων

Αναζητήστε την αίτησή σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε

Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας

Συμπληρώστε και τα 3 πεδία για να αναζητήσετε
Νέα - Ανακοινώσεις

ΝΕΟ 01/11/2021 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΠΓΣ 2021

06/10/2021 - Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΓΣ από 11-22.10.12021

16/09/2021 - Διευκρινίσεις σχετικά με δικαιολογητικά της υπ’ αριθμ. 17193/30.03.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)

27/07/2021 - 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

27/07/2021 - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Για το δικαιολογητικό «Πίνακας υπόχρεων δήλωσης των μη ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων» που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 17193/30.03.2021 Πρόσκλησης, δίνεται σχετικό Υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας αυτός, περιλαμβάνει τους μετόχους, τους εταίρους, τα μέλη (ανάλογα με τη νομική μορφή) καθώς και τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους στο νομικό πρόσωπο ή την ατομική επιχείρηση με κάθε μορφής σχέση εργασίας.

30/03/2021 - Πρόσκληση Φ.Π.Γ.Σ.

02/03/2021 - Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

11/01/2021 - Έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την ετήσια συνδρομή έτους 2020

23/12/2020 - Απόφαση για το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

25/11/2020 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ.Σ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣ (18.09.2020).

ΥΑ 163/13692 - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Αριθμός Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων – Πιστοποιητικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση και Εγγραφή των Ενδιαφερόμενων Φυσικών Προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων