Αίτηση Συμμετοχής


ENOTHTA A.1: Στοιχεία Γεωργικού Συμβούλου
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δηλώνω ότι:
Α) Παρέχω τη συγκατάθεση για την εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία αναφέρονται στην Αίτηση που υποβάλλω για την εγγραφή μου στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Β) Συναινώ στη δημοσοιποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μου (τηλέφωνα και email)